3D & 360
Pokračovať v čítaní
Google by mal pracovať na 360° videostreamoch pre YouTube
0

Zá­stup­co­via YouTu­be na stret­nu­tí s vý­rob­ca­mi ka­mier vy­hlá­si­li, že pra­cu­jú na mož­nos­ti ži­vé­ho strea­mo­va­nia 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea. In­for­mo­val o tom Buz­zFeed News. Ľudia by tak moh­li pre­ná­šať ži­vé 360° vi­deo z 360° ka­mier, tak ako to dnes mô­žu ro­biť z bež­ných ka­mier.

V sú­čas­nos­ti to však umož­ňu­je iba ob­me­dze­ný po­čet 360-stup­ňo­vých ka­mier, na­vy­še ich vý­stup má dosť níz­ku kva­li­tu. Väč­ši­na mo­de­lov pro­du­ku­je 360° vi­deá tak, že na­to­čí nie­koľ­ko vi­deí z rôz­nych uh­lov a po­tom spo­jí zá­be­ry do jed­né­ho cel­ku. Ta­ké­to vi­deá mož­no up­loa­do­vať až nes­kôr po ich spra­co­va­ní. Plat­for­ma na ži­vý strea­ming by však vy­ža­do­va­la ka­me­ru schop­nú spra­co­vať ta­ké­to in­for­má­cie okam­ži­te do ko­he­ren­tné­ho vy­sie­la­nia.

Nie je jas­né, či ten­to pro­ces chce na­po­kon us­ku­toč­niť YouTu­be ale­bo chcel len ho­vo­riť s vý­rob­ca­mi ka­mier o tom, či sú ich za­ria­de­nia dos­ta­toč­ne sil­né na to, aby spá­ja­li vi­deá z rôz­nych zdro­jov v reál­nom ča­se. Všet­ko to­tiž mu­sí byť per­fek­tne syn­chro­ni­zo­va­né, aby ne­do­chá­dza­lo k roztr­ha­niu ob­ra­zu.

Vaša podpora je pre nás kľúčová. Už od roku 2014 neúnavne prinášame najnovšie informácie o virtuálnej realite, a to všetko zadarmo. Naša redakcia sa snaží osvetliť tieto moderné technológie každému na Slovensku, ale bez vašej pomoci to nebude možné.

Články píšeme s vášňou a odbornosťou, avšak náklady na ich vytváranie a udržiavanie webu rastú. Ak nám chcete pomôcť pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby ste aj naďalej mohli čítať kvalitné články, zvážte prosím jednorazový príspevok alebo podporu cez sociálne siete. Váš príspevok, či už malý alebo veľký, robí rozdiel.

Ďakujeme.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk