3D & 360
Pokračovať v čítaní
Google by mal pracovať na 360° videostreamoch pre YouTube
0

Zá­stup­co­via YouTu­be na stret­nu­tí s vý­rob­ca­mi ka­mier vy­hlá­si­li, že pra­cu­jú na mož­nos­ti ži­vé­ho strea­mo­va­nia 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea. In­for­mo­val o tom Buz­zFeed News. Ľudia by tak moh­li pre­ná­šať ži­vé 360° vi­deo z 360° ka­mier, tak ako to dnes mô­žu ro­biť z bež­ných ka­mier.

V sú­čas­nos­ti to však umož­ňu­je iba ob­me­dze­ný po­čet 360-stup­ňo­vých ka­mier, na­vy­še ich vý­stup má dosť níz­ku kva­li­tu. Väč­ši­na mo­de­lov pro­du­ku­je 360° vi­deá tak, že na­to­čí nie­koľ­ko vi­deí z rôz­nych uh­lov a po­tom spo­jí zá­be­ry do jed­né­ho cel­ku. Ta­ké­to vi­deá mož­no up­loa­do­vať až nes­kôr po ich spra­co­va­ní. Plat­for­ma na ži­vý strea­ming by však vy­ža­do­va­la ka­me­ru schop­nú spra­co­vať ta­ké­to in­for­má­cie okam­ži­te do ko­he­ren­tné­ho vy­sie­la­nia.

Nie je jas­né, či ten­to pro­ces chce na­po­kon us­ku­toč­niť YouTu­be ale­bo chcel len ho­vo­riť s vý­rob­ca­mi ka­mier o tom, či sú ich za­ria­de­nia dos­ta­toč­ne sil­né na to, aby spá­ja­li vi­deá z rôz­nych zdro­jov v reál­nom ča­se. Všet­ko to­tiž mu­sí byť per­fek­tne syn­chro­ni­zo­va­né, aby ne­do­chá­dza­lo k roztr­ha­niu ob­ra­zu.


maxresdefault (1)

YouTu­be za­čal pod­po­ro­vať 360° vi­deá vla­ni v mar­ci a o nie­koľ­ko me­sia­cov pri­dal aj pod­po­ru pre kar­tó­no­vé oku­lia­re na vir­tuál­nu reali­tu Goog­le Car­dboard. Od no­vem­bra po­tom umož­ňu­je pou­ží­va­te­ľom toh­to lac­né­ho za­ria­de­nia na VR spo­je­né­ho so smar­tfó­nom roz­hlia­dať sa v 3D ver­zii 360-stup­ňo­vé­ho vi­dea.

Zdroj: Itnews.sk

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk