Čo je to Microsoft Hololens ?

Hololens

Microsoft Hololens Headset

Mic­ro­soft sa rozhodol ísť do virtuálnej reali­ty iným sme­rom a zvolil ho­log­ra­fic­ké pro­jek­to­va­nie. Microsoft HoloLens, známy medzi vývojármi tiež ako Projekt Baraboo, je mix virtuálnej reality a rozšírenej reality.

Rozdiel virtuálnej a rozšírenej reality

Rozšírená realita Zmiešaná realita od Hololens Virtuálna realita
Spája reálny svet s užitočnými informáciami    
Mieša hologramy s reálnym svetom  
Môže vás prenesie do virtuálneho sveta  
Nahradí skutočný svet  

Zdroj : Microsoft.com

Oku­lia­re Vám bu­dú do pries­to­ru dok­res­ľo­vať ob­jek­ty, s kto­rý­mi bu­de­te môcť ma­ni­pu­lo­vať, mô­žu pre­mie­tať vi­deo na ste­nu ale­bo ce­lú hru do mies­tnos­ti. Oku­lia­re ma­jú vlas­tnú HPU, ho­log­ra­fic­kú jed­not­ku, dopĺňa ju high-end pro­ce­sor a gra­fic­ký čip, ce­lé to uzat­vá­ra zvu­ko­vá strán­ka, kto­rá po­núk­ne pries­to­ro­vý zvuk, aby ste po­ču­li ve­ci, kto­ré sú za va­mi. Na­vy­še oku­lia­re ve­dia ro­zoz­nať zvuk, ale aj ges­tá. Sú úpl­ne bez­drô­to­vé a do­ká­žu spra­cú­vať te­ra­baj­ty dát v reál­nom ča­se.

a67d3d33-e1e5-4cf7-bf3d-dbe1befc8d8c.0

Detailné informácie

Operačný system Windows Holographic
Operačný system - kompatibilita Android, iOS, OS X, Windows 10
Procesor Intel 32-bit (2GB)
Váha 579 g
Pripojenie Bluetooth, Wi-Fi
Kamera 2.4 MP
Vstup Gesta - ovladanie pomocou senzorov a HPU
Vnútorná pamäť 64GB
Pamäť 2GB RAM *1GB HPU RAM

Galéria

Dostupnosť

Prvá verzia bola vydaná 30. Marca 2016, a je určená pre vývojárov v Spojených Štátoch a v Kanade, cena je 3,000 dolárov. Alex Kipman, hlavný vynálezca HoloLens, oznámil, že Microsoft má meškanie s uvedením spotrebiteľskej verzie.

Prejsť na články o Microft Hololens