360 Videa
Pokračovať v čítaní
YouTube podporuje už aj 360-stupňové videá
1

Sní­va­li ste o tom, že raz za­ži­je­te di­vo­kú jaz­du for­mu­lou 1 ale­bo si vy­chut­ná­te čarovný let ba­ló­nom? Te­raz nas­tal ten správ­ny čas. YouTu­be spus­til dl­ho oča­ká­va­nú pod­po­ru pre vi­deá s 360-stup­ňo­vým poh­ľa­dom. Vďa­ka nim si mô­že­te spl­niť svo­je ad­re­na­lí­no­vé sny, aj keď len vir­tuál­ne.

Pri sle­do­va­ní ta­ké­ho­to ty­pu vi­deí má­te po­cit, ako­by ste bo­li pria­my­mi účas­tník­mi de­ja. Aký uhol poh­ľa­du si v da­nej scé­ne zvo­lí­te, je len na vás. Ko­ri­go­vať ho mô­že­te po­mo­cou ov­lá­da­ča v ľa­vom hor­nom ro­hu. Vi­deá fun­gu­jú v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, kde sa roz­hlia­da­te po­mo­cou kur­zo­ra my­ši, za­tiaľ čo vo vi­deách preh­rá­va­ných cez ofi­ciál­nu an­droi­do­vú ap­li­ká­ciu YouTu­be na­ze­rá­te na dej jed­no­du­chým otá­ča­ním te­le­fó­nu. Ap­li­ká­cia to­tiž vy­uží­va po­lo­ho­vý sen­zor na ur­če­nie uh­la, v akom prá­ve dr­ží­te za­ria­de­nie v ru­kách. Na zá­kla­de to­ho us­pô­so­bí aj ob­raz poh­ľa­du.

Sku­toč­ná zá­ba­va však nas­tá­va pri skom­bi­no­va­ní 360-stup­ňo­vých vi­deí s VR head­se­tom. Tá­to no­vin­ka je pri­már­ne ur­če­ná prá­ve pre za­ria­de­nia ty­pu Ocu­lus Rift ale­bo Goog­le Car­dboard. Vir­tuál­nu 3D reali­tu si však mô­že­te vy­chut­nať aj v šies­tich ná­zor­ných ukáž­kach na YouTu­be.


 

360° YouTube videá, ktoré sa oplatia pozrieť cez Google Cardboard

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
100%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV a vo virtuálnej reality trávim max. 30 minút denne. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk
  • primaros

    Skusal som niektore 360 videa na Vive a je to super.