360 Videá
Pokračovať v čítaní
YouTube podporuje už aj 360-stupňové videá

Sní­va­li ste o tom, že raz za­ži­je­te di­vo­kú jaz­du for­mu­lou 1 ale­bo si vy­chut­ná­te čarovný let ba­ló­nom? Tak teraz už môžete. YouTu­be spus­til dl­ho oča­ká­va­nú pod­po­ru pre 360° vi­deá .Vďa­ka týmto videám si mô­že­te spl­niť svo­je ad­re­na­lí­no­vé sny po nasadení okuliarov pre virtuálnu realitu a zapnutí mobilnej aplikácie YouTube.

360-stupňové videá na YouTube

Pri sle­do­va­ní 360-stupňového vi­deá má­te po­cit, ako­by ste bo­li pria­my­mi účas­tník­mi de­ja. Aký uhol poh­ľa­du si v da­nej scé­ne zvo­lí­te, je len na vás. Pokiaľ ste na PC môžete si uhol otáčať po­mo­cou ov­lá­da­ča v ľa­vom hor­nom ro­hu. Vi­deá fun­gu­jú v pre­hlia­da­či Goog­le Chro­me, kde sa roz­hlia­da­te po­mo­cou kur­zo­ra my­ši. Vo vi­deách preh­rá­va­ných cez ofi­ciál­nu An­droi­do ap­li­ká­ciu YouTu­be môžete nazerať jed­no­du­chým otá­ča­ním te­le­fó­nu. Ap­li­ká­cia to­tiž vy­uží­va po­lo­ho­vý sen­zor na ur­če­nie uh­la, v akom prá­ve dr­ží­te za­ria­de­nie v ru­kách. Na zá­kla­de to­ho us­pô­so­bí aj ob­raz poh­ľa­du.


360° vi­deá vo virtuálnej realite

Sku­toč­ný zážitok však nastáva pri skom­bi­no­va­ní 360-stupňových videí s VR head­se­tom. Táto novinka je primárne ur­če­ná prá­ve pre mobilnú virtuálnu realitu ako napr. Goog­le Car­dboard. Stačí len zapnúť Android aplikáciu, kliknúť na VR režim, nastaviť najvyššiu kvalitu a nasadiť mobil do VR okuliari. Následne môžete sledovať uhol pomocou otáčania hlavy.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
100%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk