Oculus Rift
Pokračovať v čítaní
Liečba tupozrakosti virtuálnou realitou slávi na Slovensku úspech
0

Minule sme vás informovali o tom že slovenská klinika lieči pacientov virtuálnou realitou. Dnes sa už jas­ne ho­vo­rí o ús­pe­chu. Až 60 % pa­cien­tov do­sia­hlo po ukon­če­ní lieč­by zlep­še­nie vi­de­nia. V prie­me­re iš­lo o zlep­še­nie os­tros­ti o je­den, no v niek­to­rých prí­pa­doch aj o dva či tri riad­ky pri čí­ta­ní pís­men na ta­bu­li. Ide te­da o ob­jek­tív­ne vý­sled­ky a pa­cien­ti, kto­rí udá­va­li sub­jek­tív­ny po­cit zlep­še­nia, v praxi nep­reu­ká­za­ný, do toh­to vý­sled­ku ne­bo­li za­po­čí­ta­ní. V tes­to­va­nej sku­pi­ne pa­cien­tov sa zú­čas­tni­li všet­ky ve­ko­vé ka­te­gó­rie a preu­ká­za­lo sa, že u mlad­ších pa­cien­tov je ús­peš­nosť lieč­by vy­ššia. Poh­la­vie na efek­ti­vi­tu lieč­by pod­ľa všet­ké­ho ne­má vplyv. Za­ují­ma­vé je, že sám vý­vo­jár hry Di­plo­pia sa z tu­poz­ra­kos­ti vy­lie­čil jej hra­ním.

Obrázok 2.png

 

Vaša podpora je pre nás kľúčová. Už od roku 2014 neúnavne prinášame najnovšie informácie o virtuálnej realite, a to všetko zadarmo. Naša redakcia sa snaží osvetliť tieto moderné technológie každému na Slovensku, ale bez vašej pomoci to nebude možné.

Články píšeme s vášňou a odbornosťou, avšak náklady na ich vytváranie a udržiavanie webu rastú. Ak nám chcete pomôcť pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby ste aj naďalej mohli čítať kvalitné články, zvážte prosím jednorazový príspevok alebo podporu cez sociálne siete. Váš príspevok, či už malý alebo veľký, robí rozdiel.

Ďakujeme.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk