Oculus Rift
Pokračovať v čítaní
Liečba tupozrakosti virtuálnou realitou slávi na Slovensku úspech
0

Minule sme vás informovali o tom že slovenská klinika lieči pacientov virtuálnou realitou. Dnes sa už jas­ne ho­vo­rí o ús­pe­chu. Až 60 % pa­cien­tov do­sia­hlo po ukon­če­ní lieč­by zlep­še­nie vi­de­nia. V prie­me­re iš­lo o zlep­še­nie os­tros­ti o je­den, no v niek­to­rých prí­pa­doch aj o dva či tri riad­ky pri čí­ta­ní pís­men na ta­bu­li. Ide te­da o ob­jek­tív­ne vý­sled­ky a pa­cien­ti, kto­rí udá­va­li sub­jek­tív­ny po­cit zlep­še­nia, v praxi nep­reu­ká­za­ný, do toh­to vý­sled­ku ne­bo­li za­po­čí­ta­ní. V tes­to­va­nej sku­pi­ne pa­cien­tov sa zú­čas­tni­li všet­ky ve­ko­vé ka­te­gó­rie a preu­ká­za­lo sa, že u mlad­ších pa­cien­tov je ús­peš­nosť lieč­by vy­ššia. Poh­la­vie na efek­ti­vi­tu lieč­by pod­ľa všet­ké­ho ne­má vplyv. Za­ují­ma­vé je, že sám vý­vo­jár hry Di­plo­pia sa z tu­poz­ra­kos­ti vy­lie­čil jej hra­ním.

Obrázok 2.png

 


Obrázok 3.png

Zdroj : Itnews.sk

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk