Zariadenia
Pokračovať v čítaní
Projekt ‘The Void’ – Predstava virtuálnej reality
0

Väčšina virtuálnych zariadení ako je Oculus Rift,Microsoft Hologens a podobné smerujú do domácnosti. The Void ukazuje pravý opak. Tento projekt si kladie za cieľ, aby hráči preskúmali fyzické prostredia vo virtuálnej realite.

Void je nový startup so sídlom v Salt Lake City v Utahu, ktorý tvrdí, že našiel spôsob, ako preklenúť medzeru medzi fyzickými a virtuálnymi svetmi.Projekt predstavuje úplne novú éru hrania hier 4D. The Void predstavuje budúcnosť hrania hier pomocou virtuálne reality bez limitov, kde budete môcť vidieť, chodiť, cítiť a objavovať nepoznané. Kde fantázia nekladie žiadne medze.


Rapture HMD

Rapture HMD

Projekt kladie za cieľ poskytnúť virtuálne zábavne centra , kde ľudia budú môcť ísť do hernej arény, a mať na sebe výbavu. System kombinuje virtuálny headset – Rapture HMD, rukavice na monitorovanie,a vestu ktorá je taktiež monitorovana.

 

 

 

 

Špecifikacie Rapture HMD:

  • Dvojnasobný OLED displej (1080p na-oko)
  • Quantum Dots (Zdvojnásobenie vnímané rozlíšenie)
  • Vlastná optika
  • Vysoko kvalitné slúchadlá THX 
  • Super-Gain Inline mikrofóny (pre komunikaciu)
  • Proprietárne Global Head sledovanie snímača (bežiaci na 120 Hz)2player-thevoid

Na čo naj­do­ko­na­lej­šie pre­cí­te­nie vir­tuál­nej reali­ty bu­dú slú­žiť aj špe­ciál­ne ru­ka­vi­ce na inter­ak­ciu s pros­tre­dím a ves­ta na ur­če­nie zá­sa­hu či do­ty­ku. K do­siah­nu­tie maximál­nej reali­ty do­po­mô­žu aj špe­ciál­ne efek­ty, ako nap­rík­lad vzduš­né dý­zy. Sú­čas­ťou hry by ma­li byť na­vy­še aj pred­me­ty z reál­ne­ho sve­ta či imi­tá­cie rôz­nych zbra­ní. Sku­toč­ný po­cit z ov­lá­da­nia auto­mo­bi­lu ale­bo he­li­kop­té­ry za­bez­pe­čia po­hyb­li­vé ka­bí­ny. Na­priek to­mu, že The Void je star­tu­po­vá spo­loč­nosť, už te­raz kon­ku­ru­je iným fir­mám vy­ví­ja­jú­cim tech­no­ló­gie na vir­tuál­nu reali­tu. Pr­vé her­né cen­trum od The Void by sa ma­lo ob­ja­viť už bu­dú­ci rok v le­te v mes­te Plea­sant Gro­ve v ame­ric­kom Uta­hu.

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk