Zariadenia
Pokračovať v čítaní
Cyklotréner Widerun s virtuálnou realitou vás dostane aj do Álp
0

Vir­tuál­na reali­ta sa vkrá­da do roz­lič­ných as­pek­tov náš­ho ži­vo­ta – od hud­by cez hra­nie hier až po šport. Te­raz chce ta­lian­sky star­tup spo­jiť VR s ob­las­ťou fit­nes – je­ho za­ria­de­nie Wide­run má za cieľ oz­vláš­tniť jaz­du na sta­cio­nár­nom bi­cyk­li spo­je­ním s head­se­tom vir­tuál­nej reali­ty, ako je Ocu­lus Rift či Sam­sung Gear VR, aby sa va­še cvi­če­nie sta­lo zá­bav­nej­ším.

Na roz­diel od ro­to­pé­du ten­to cyk­lot­re­na­žér umož­ňu­je vy­užiť bi­cy­kel so sku­toč­ný­mi ko­le­sa­mi. Za­ria­de­nie sa pri­pá­ja k náh­lav­nej súp­ra­ve na vir­tuál­nu reali­tu cez po­čí­tač ale­bo smar­tfón pros­tred­níc­tvom tech­no­ló­gie Blue­tooth LE. Ak nev­las­tní­te ta­ký­to head­set, mô­že­te pou­žiť aj exter­ný mo­ni­tor (pri­po­je­nie cez HDMI), ale zá­ži­tok bu­de me­nej in­ten­zív­ny.

widerun2.jpg


Všet­ko fun­gu­je ako pri jaz­de na sku­toč­nom bi­cyk­li, tak­že keď jaz­dí­te rých­lej­šie ale­bo po­mal­šie v sku­toč­nom sve­te, pris­pô­so­bí sa to­mu aj jaz­da cyk­lis­tu vo vir­tuál­nom sve­te. Za­ria­de­nie si do­ká­že nas­ta­viť aj od­por, aby sa ná­roč­nosť jaz­dy pris­pô­so­bi­la vir­tuál­ne­mu te­ré­nu.

 

Wide­run sa skla­dá zo zá­klad­ne, čo je vlas­tne kom­pak­tná ver­zia cyk­lot­re­na­žé­ra na do­má­ce pou­ži­tie, a ria­dia­cej jed­not­ky s di­gi­tál­nym kom­pa­som.

widerun_prototyp_demo1.png

widerun_prototyp_demo2.png

Wide­run mož­no pou­žiť v spo­je­ní s bež­ným ces­tným ale­bo hor­ským bi­cyk­lom. Vý­rob­ca sľu­bu­je „do­ko­na­lú cyk­lis­tic­kú skú­se­nosť“, pri­čom sa vám pred­kla­da­jú vir­tuál­ne 3D sve­ty za­hŕňa­jú­ce rôz­ne ob­do­bia a te­ré­ny. Mô­že­te si nap­rík­lad za­jaz­diť v Al­pách bez to­ho, aby ste opus­ti­li svo­ju obý­vač­ku. Niek­to­rí pou­ží­va­te­lia, kto­rí ma­li mož­nosť vy­skú­šať si za­ria­de­nie, sa však sťa­žo­va­li as­poň v pr­vých mi­nú­tach na po­cit ne­voľ­nos­ti pra­me­nia­ci z neus­tá­le­ho ma­lé­ho ones­ko­re­nia me­dzi gra­fi­kou na dis­ple­ji a sku­toč­ný­mi fy­zic­ký­mi po­hyb­mi pou­ží­va­te­ľa. Ten­to po­cit sa však ne­mu­sí dos­ta­viť u kaž­dé­ho pou­ží­va­te­ľa. Na­vy­še tech­no­ló­gia sa stá­le zdo­ko­na­ľu­je, a tak sa po ča­se zrej­me doč­ká­me ver­zie za­ria­de­nia Ocu­lus Rift, kto­rá bu­de sto­per­cen­tne „real-ti­me“, s ab­so­lút­ne nu­lo­vým ones­ko­re­ním.

 

Wide­run si zvo­lil „ot­vo­re­ný“ prís­tup a chce pos­ky­to­vať ki­ty pre vý­vo­já­rov na vý­voj vlas­tné­ho sof­tvé­ru. V dl­ho­do­bom ho­ri­zon­te spo­loč­nosť plá­nu­je spus­tiť on-li­ne ob­chod, kde by vý­vo­já­ri moh­li pre­dá­vať svo­je vir­tuál­ne sve­ty pre Wide­run.

V tých­to dňoch pre­bie­ha na por­tá­li Kic­kstar­ter kam­paň, v kto­rej chce spo­loč­nosť naz­bie­rať 30 000 do­lá­rov, aby moh­la svo­je za­ria­de­nie uviesť na trh. Wide­run sa tu po­nú­ka za 300 li­bier (asi 415 eur), a ak bu­de kam­paň ús­peš­ná, do­dáv­ky by sa ma­li za­čať v ap­rí­li 2016.

zdroj : itnews.sk

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk