3D & 360
Pokračovať v čítaní
Seniori by mohli vďaka virtuálnej realite mať lepšiu pamäť s 3D hrami
0

Naj­nov­šie štú­die amerických ved­cov z Uni­ver­zi­ty v Ka­li­for­nii preu­ká­za­li po­zi­tív­ny vplyv hra­nia troj­roz­mer­ných hier na ľud­skú pa­mäť. Dvoj­týž­den­né­mu tes­to­va­niu bo­la pod­ro­be­ná sku­pi­na štu­den­tov, kto­rí sa za bež­ných okol­nos­tí hra­niu hier ne­ve­nu­jú.

Po pa­mä­ťo­vej skúš­ke z nich bo­la ná­hod­ne vy­se­lek­to­va­ná is­tá časť, v rám­ci kto­rej mu­se­li štu­den­ti hrať kaž­dý deň po do­bu 30 mi­nút je­den typ hry – buď iš­lo o 2D hru An­gry Birds, ale­bo troj­roz­mer­nú hru Su­per Ma­rio 3D World. Po dvoch týž­dňoch bo­li opä­tov­ne pod­ro­be­ní pa­mä­ťo­vej skúš­ke. Vý­sle­dok bol jas­ný. Štu­den­tom hra­jú­cim 3D hru sa pa­mäť zlep­ši­la o 12 %, kým u sku­pi­ny štu­den­tov s 2D hrou ne­bo­li za­zna­me­na­né žiad­ne zme­ny.

Hi­po­kam­pus je časť veľ­ké­ho moz­gu, kto­rá sa sta­rá o kom­plexné uče­nie, pa­mäť, ako aj o pries­to­ro­vú orien­tá­ciu. A prá­ve hi­po­kam­pus je jed­nou z pr­vých ob­las­tí, kto­rá je poš­ko­de­ná pri Al­zhei­me­ro­vej cho­ro­be. So stú­pa­jú­cim ve­kom ak­ti­vi­ta ľu­dí v reál­nom ži­vo­te kle­sá a s tým sa bez­pros­tred­ne spá­ja aj zní­že­ná sti­mu­lá­cia spo­mí­na­né­ho hi­po­kam­pu.


Cie­ľom tej­to štú­die je te­da de­tail­nej­šie pres­kú­mať veľ­kosť vply­vu hra­nia 3D hier na pa­mäť člo­ve­ka vo vy­ššom ve­ku. Uva­žu­je sa to­tiž o tom, že prá­ve kom­plexné troj­roz­mer­né hry by star­ším je­din­com umož­ni­li ces­to­vať po sve­te, spoz­ná­vať no­vé mies­ta, za­ží­vať dob­rod­ruž­stvá, ob­ja­vo­vať no­vé pries­to­ry, rie­šiť zlo­ži­té si­tuácie, jed­no­du­cho žiť kaž­dý je­den deň ak­tív­ne – aj keď len vir­tuál­ne – a tým sa udr­žať v lep­šej psy­chic­kej kon­dí­cii.

 

 

 

Zdroj: itnews.sk

 

Aká je Vaša reakcia?
Zaujímavý článok
0%
Prekvapilo ma to
0%
Pobavilo ma to
0%
Článok má chybu
0%
Autor
Michael Šubák
Som zakladateľom projektu VirtualnaRealita.eu. Virtuálna realita je zaujímavá a nie je len pre hráčov. V každej oblasti môže táto čoraz dostupnejšia technológia pomôcť. Jednoduchšie učenie, spoznávanie sveta, tvorba grafiky, či pozeranie športových prenosov alebo výcvik letcov. Som majiteľom Oculus Rift CV. Rád píšem píšem o VR a chcem sa tejto technológii venovať aj v budúcnosti. Viac o mne na www.michael.subak.sk